M.A.R.S. i fuld gang med at flytte ind på havnen

20180406dji 0014 0

Skrotgiganten M.A.R.S. forventer at flytte ind i deres nye domicil på havnen i Frederikshavn senest i september. 200 mand forventes at få sit daglige arbejde hos firmaet.

Den amerikanske skrotgigant M.A.R.S. og dens tilflytning til Frederikshavn er ikke længere blot ord og planer, der ligger langt ude i fremtiden.

Etableringen af den amerikanske virksomheds europæiske satsning er nu i fuld gang - det gælder både organisatorisk med de sidste godkendelser, samarbejdsaftaler og andet såvel som byggeriet af det egentlige anlæg.

8. juli flyttede amerikaneren Iain Ihigham fra Houston i Texas til Vendsyssel for at varetage de mange opgaver, der er i forbindelse med etableringen af M.A.R.S.

- Vi er i fuld gang, og det går stærkt i øjeblikket. Jeg forventer at kunne flytter over i vores nye hovedkontor inden for de næste uger og senest i begyndelsen af september. Den præcise flyttedato afhænger af, hvornår vores internet- og telefonsystem fungerer, og hvor hurtigt lejekontrakten for kontoret (mellem Frederikshavn Havn og M.A.R.S., red.) kan blive oversat fra dansk til engelsk, fortæller amerikaneren Iain Ihigham til Kanal Frederikshavn.

20180226dsc 4004 0

Det er hans opgave at etablere M.A.R.S på havnen i Frederikshavn.

Kontorbygningerne, som Iain Ihigham og de forventede 25 fastansatte i administrationen kan se frem til at flytte ind i, har tidligere været brugt af Nicon Industries A/S og senest Frederikshavn Havn, da deres nuværende havnekontor var under ombygning.

Det er dog ikke kun bag skrivebordet, der i øjeblikket bliver arbejdet hårdt. Der slides og slæbes også på fuld kraft med havneudvidelsen, og etableringen af M.A.R.S.' godt 290.000 kvadratmeter store anlæg, der i store perioder kommer til at beskæftige op mod 200 mand. 

- Når vi er "Up and running" forventer vi at have cirka 25 fastansatte, fordelt på administration, HR, supervisor med mere, og de godt 25 medarbejdere håber vi at kunne tiltrække fra lokalområdet. Dertil forventer vi at kunne beskæftige op mod 200 medarbejdere i forbindelse med skrotningen af forskellige emner på kortere såvel som længerevarende kontrakter, udtaler Iain Ihigham, da Kanal Frederikshavn fanger ham på havnen.

M.A.R.S har da også sikret sig de første store opgaver, og de venter i bund og grund blot på, at anlægget står færdigt. 

Blandt allerede landede aftaler ligger genindvinding af produktionsplatformene fra Tyra Øst og Tyra Vest, der bliver den største af sin art i Danmark nogensinde.

Dertil kommer også ophugningen af den store boreplatform bag Kattegat Siloen, og med de mange opgaver tegner fremtiden for M.A.R.S på havnen i Frederikshavn allerede lys.

FAKTA OM HAVNEUDVIDELSEN I FREDERIKSHAVN

En stor del af Frederikshavn Kommunes indtægter kommer fra havnen.  I dag er der 3.000 arbejdspladser tilknyttet havnen, som tilsammen står for 30% af kommunens skatteindtægter.

Industri- og færgehavnen udvides i foreløbigt to etaper: 

ETAPE 1
330.000 M2 BAGLANDSAREAL 
30.000 M2 KAJAREAL 
600 M KAJ 
11 M VANDDYBDE FORBEREDT TIL 14 M

En udvidelse af havnen har vist sig at være en klog strategi. Frederikshavn Havn er tæt på at kunne melde udsolgt af de arealer og den kajkapacitet, som indgår i den første etape. For fortsat at kunne udvikle havnens aktiviteter og realisere andre igangværende projekter med såvel nye som eksisterende kunder blev en yderligere kapacitetsforøgelse vedtaget i oktober 2017 - Etape 2.

ETAPE 2
170.000 M2 BAGLANDSAREAL
400 M KAJ
14 M VANDDYBDE

Frederikshavn Havn og de omkring 100 private virksomheder, der opererer på havneområdet, har oplevet stor fremgang og efterspørger derfor større og bedre havnefaciliteter. Det øgede kapacitetsbehov blev bl.a. bekræftet i en interviewundersøgelse med 12 af de største maritime servicevirksomheder på havnen. Det er baggrunden for, at man i 2012 tog fat på at planlægge og projektere en stor udvidelse af havnen frem til 2018,  som vil betyde større og nye forretningsmuligheder både for havnen og dens virksomheder.
Udvidelsen af Frederikshavn Havn tager udgangspunkt i følgende udviklingsbehov:

Større skibe og offshoreinstallationer
Havnen anløbes af større og større skibe, som kræver større vanddybde og mere manøvreplads i havnen. Havnen skal derfor i fremtiden kunne anløbes af skibe op til Panamax-størrelsen, ligesom en satsning på service af offshoreinstallationer medfører behov for at kunne modtage både jack-up platforme og semi submersible platforme.
Stigende aktiviteter vedrørende ophugning af skibe og offshoreinstallationer betyder øget behov for kajfaciliteter og baglandsarealer i forbindelse med disse fartøjers anløb samt faciliteter til ophugning.

Plads til håndtering af løsgods
Håndtering af løsgods som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel skal optimeres. Dels så oplag og håndtering ikke generer de øvrige aktiviteter på havnen, dels så disse virksomheder får en mere rationel arbejdsgang. En fremskrivning af godsmængder for Frederikshavn Havn viser stigende aktivitet frem mod 2030 især inden for genvindingsmaterialer og biobrændsel.

Projektorienteret arbejdsform
Den projektorienterede arbejdsform, hvor en lang række forskellige lokale virksomheder i perioder arbejder sammen om større projekter (eksempelvis servicering af offshoreinstallationer) vinder mere og mere frem. Det kræver adgang til kajstrækninger, der har en god vanddybde og er beregnet til tung last. Herudover er der behov for store og kajnære baglandsarealer, hvorfra projekterne kan gennemføres.

13. aug 2018 kl. 08:00 - tv2nord.dk

Ny Skibsføreruddannelse godt på vej i Danmark

MARTEC

De to maritime skoler MARTEC i Nordjylland og Marstal Navigationsskole på Ærø er gået sammen om at udvikle en ny fremtidssikret model for skibsføreruddannelsen. Modellen, der fredag den 1. juni 2018 blev fremlagt for rederier, uddannelsesministeriet og søfartsstyrelsen på et fælles møde hos Danske Rederier, fik en meget positiv modtagelse. Danmarks nye skibsføreruddannelse skal løfte og fremtidssikre Danmarks navigationsuddannelser.

Teknologien inden for skibsfarten er i hastig udvikling, og for at Danmark også i fremtiden kan fastholde en absolut førerposition, skal vi være helt fremme i feltet - også når det gælder navigationsuddannelserne. Det er baggrunden for, at skabe denne nye og fremtidsrettede model for skibsføreruddannelsen. Uddannelsen skal redefineres, således at de maritime kompetencer er helt i top i forhold til udenlandske konkurrenter, og således at flere unge vælger uddannelsen og branchen til.

”Det er essentielt, at vi udvikler uddannelserne og sikrer muligheden for kontinuerlig at arbejde med de studerendes kompetencer set i lyset af den internationale konkurrence og redernes behov,” siger rektor Jeppe Carstensen Marstal Navigationsskole og fortsætter ”Derfor har samarbejdet med MARTEC, i udviklingen af uddannelsen, været særdeles vigtigt og jeg er stolt af den milepæl vi sammen har nået.”

Den nye skibsføreruddannelse fokuserer ud over naturligvis kravene i STCW-konventionen, blandt andet på emner inden for digitalisering, IT-kompetencer, automation og lederskab. Herudover involveres erhvervet i højere grad, som et led i et forsøg på altid at være på forkant med, hvad der efterspørges af yderligere kvalifikationer.

”Vi har igennem arbejdet med at redefinere skibsføreruddannelsen, forsøgt at skele til nogle af de positive ting der i sin tid kom ud af ændringerne på maskinmesteruddannelsen. Det har bl.a. afstedkommet, at det nye forslag til skibsføreruddannelsen lægger op til, at de studerende via valgfag tilbydes mulighed for at lave en form for specialisering. Alle ”nye” skibsførere skal naturligvis kunne komme til søs, men alle erfaringer viser, at det er langt de færreste, der bliver til søs resten af deres karriere. Det skal vi tage hånd om, med den nye skibsføreruddannelse,” fortæller Brian Thomsen, Vicedirektør på MARTEC.

Arbejdet med at redefinere skibsføreruddannelsen, ligger sig tæt op af regeringens anbefalinger om fremtidstjek af uddannelser.

Følger med erhvervslivet

Den nye opbygning gør, at dimittenderne får flere og bredere karrieremuligheder inden for Det Blå Danmark. Ved at indføre valgfag på uddannelsen får den enkelte udbyder af uddannelsen mulighed for langt lettere at justere og målrette uddannelsen, i forhold til aftagerne og erhvervets udvikling end tilfældet er i dag, hvor alle emner inkl. tidsangivelse er beskrevet til mindste detalje.

”Eksempelvis kunne nævnes ”autonomi”. Det er jo de færreste der ved, hvor udviklingen inden for dette område bevæger sig hen, men om få år ved vi sikkert langt mere om dette, end tilfældet er i dag, og så kan vi jo blot passe det ind i uddannelsen som et emne. Derved er det muligt at sikre, at kandidaterne kommer ud fra skolen med helt ”up to date” viden, uden man nødvendigvis behøver at gennemføre en bekendtgørelsesændring – hvilket er en omstændelig og nogle gange langvarig proces,” forklarer vicedirektør Brian Thomsen.

Som konsekvens af at der skal skaffes tid til nye emner og valgfag, er der i den nye skibsføreruddannelse skåret helt ind til benet, hvad angår tiden til gentagelser. Det vil fortsat være muligt at hoppe fra uddannelsen, f.eks. med kompetence som sætteskipper, men vil man efter nogle år til søs tilbage på skolebænken og læse det sidste år, for at få skibsførerkompetencerne, skal man ikke forvente, at der er den samme tid til at få gentaget nogle af de ting, som man tilfældigvis har glemt. Uddannelsen ses på den måde som et sammenhængende progressivt forløb.

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse (GMU) og HF-Søfart giver både adgang til job og til de videregående maritime uddannelser, så som befaren skibsassistent, kystskipper, sætteskipper, fiskeskipper og skibsfører.


Invitation til deltagelse i Retrofitgruppen under Maritime Network Frederikshavn

Medlemmer af følgende maritime netværk i Nordjylland inviteres hermed til at deltage i retrofit gruppens møder og arrangementer:

01 MARCOD Netvaerk

Retrofit gruppen er et undernetværk med 10-12 medlemmer under Maritime Network Frederikshavn, hvor virksomheder med særlig interesse for retrofit løsninger til skibe samles og udveksler viden og kompetencer. Se evt. http://www.maritimenetwork.dk/da/undernetvaerk/retrofit

Der arbejdes med retrofit teknologier og metoder, der kan modernisere eksisterende skibe med energibesparelser, nedbringelse af emissioner samt optimering af drift og styring.

Der udveksles viden om marked, kunder og projekter med henblik på såvel fælles projekter som den enkeltes forretning.

Som eksempler på møder og arrangementer kan nævnes følgende fra de seneste 3 møder:

  • Besøg på Energiteknisk Institut på AAU om effektelektronik, hydraulik og energieffektive systemer.
  • Besøg på MAN Diesel og Turbo om nye retrofit projekter og om, hvordan retrofit potentialet er afhængig af konjunkturer, lovgivning, brændstofpriser osv.
  • Besøg på Martec med information om nyheder i maskinmesteruddannelsen og kurser, interessante retrofit emner i mængden af projektopgaver og erfaringsudveksling

Og følgende emner er på programmet til de kommende arrangementer:

  • Medlemsmøde den 20. juni i Siloen med indlæg fra en studentergruppe fra Energiteknisk Institut på AAU, der har undersøgt og simuleret elektrisk færgedrift på Hals Egense Færgen. Nyt om den autonome havnefærge i Aalborg.
  • Besøg på Martec med demonstration af Full Mission simulatoren til træning af maskinmestre og navigatører.
  • Besøg på ombygningsprojekt på værft eller ved kaj. Alternativt møde om nye forretningsmodeller – Product Service Systems.

Interesserede kan henvende sig til nedenstående:

Morten Vagn Pedersen
Head of Service Center Operations Frederikshavn
MAN Diesel & Turbo
Branch of MAN Diesel & Turbo SE, Germany
MAN|PrimeServ Four-stroke DK
Niels Juels vej 15
DK-9900 Frederikshavn, Denmark
Phone: +45 96 20 41 00
Direct:  +45 96 20 47 84
Mobile: +45 30 32 80 04
Fax:     +45 96 20 40 40
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.PrimeServ.man.eu

Erik Møller
Maritime Consultant & Project Manager
Mech. Engineer M.Sc.
MARCOD
Silovej 8, 1 sal
DK-9900 Frederikshavn
Mobil: +45 26 85 32 05
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.marcod.dk